pobierz dokument

Polityka Prywatności

stron internetowych www.winietyaustria.pl i www.winietyczechy.pl

1.Informacje ogólne

W wyniku korzystania przez Państwa ze strony internetowej www.winietyaustria.pl lub www.winietyczechy.pl („ Strony" lub odrębnie „ Strona") możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jako użytkowników Stron i naszych klientów. Zakres przetwarzania danych osobowych i funkcjonalność Stron jest jednakowa. Zapewnienie prywatności i bezpieczeństwa w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest dla nas bardzo ważne, dlatego w niniejszej Polityce Prywatności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ RODO"), informujemy Państwa o zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności, aby korzystanie ze Stron było dla Państwa bardziej przejrzyste.

2.AdministratOr danych osobowych

Strony są obsługiwane przez NJ Travel BV, adres: Piet Heinstraat 7, 7204 JN Zutphen, Holandia która jest także administratorem Państwa danych osobowych, przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Stron („ Administrator").

Z Administratorem można kontaktować się listownie – na powyżej wskazany adres, telefonicznie – pod numerem telefonu: +31502100245, bądź e-mailowo – na adres poczty elektronicznej: kontakt@winietyaustria.pl lub kontakt@winietyczechy.pl.

3.Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

3.1.Odwiedzanie i przeglądanie Stron

Podczas odwiedzania naszych Stron, za pomocą wyszukiwarki, z której Państwo korzystają, automatycznie przesyłane są do naszych serwerów informacje, które tymczasowo przechowywane są w tzw. plikach dziennika (tzw. logi). Dane te przechowywane są do momentu ich automatycznego usunięcia, które następuje po upłynięciu jednego miesiąca od daty ich pozyskania.

Na powyższe potrzeby przetwarzane są następujące dane:

 • adres IP;
 • data i godzina żądania;
 • różnica strefy czasowej względem czasu uniwersalnego Greenwich (GMT);
 • treść żądania (konkretna strona);
 • status dostępu / kod statusu http;
 • ilość przesyłanych danych;
 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie;
 • przeglądarka;
 • system operacyjny i jego interfejs;
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Stronami oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług, w tym zapewnienia możliwości płynnego i komfortowego korzystania ze Stron, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Strony, a wykorzystywane są jedynie dla celów administrowania nimi. Dane są zapisywane automatycznie, po odwiedzeniu Stron przez użytkownika.

3.2.Kontakt z Administratorem

Jeśli kontaktują się Państwo z nami przy użyciu np. e-maila bądź numeru telefonu, zbieramy od Państwa następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • treść zapytania;
 • adres e-mail.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu odpowiedzi na Państwa wiadomość i tym samym zapewnienie odpowiedniej obsługi klienta. Jeśli dane zapytanie nie jest związane z zawartą umową (wówczas dane przetwarzane są zgodnie z pkt 3.3 poniżej), dane osobowe zostaną usunięte, po okresie wynikającym z funkcjonalności przechowywania skrzynki elektronicznej Administratora. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zaś prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest zapewnienie użytkownikom i klientom odpowiedniej obsługi.

Wszystkie informacje podają Państwo dobrowolnie w swojej wiadomości. W razie nie podania danych, zwłaszcza w postaci adresu e-mail, przetworzenie Państwa zapytania może okazać się niemożliwe.

3.3.Zawarcie i wykonywanie umowy

W celu zawarcia z Państwem umowy i jej wykonywania, przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Państwa dane podstawowe/identyfikacyjne (t.j. imię, nazwisko, adres e-mail, adres, telefon i ewentualnie numer faksu);
 • dane dotyczące umowy;
 • podany przez Państwa numer rejestracyjny pojazdu;
 • Państwa dane płatności wraz z informacją o wybranej metodzie płatności.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań w celu zawarcia takiej umowy, jeszcze przed jej zawarciem. Na tej podstawie przetwarzamy także dane, które podają nam Państwo w przypadku reklamacji naszych usług.

Dane podawane są dobrowolnie, jednak brak ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń w związku z pkt 3.4.

3.4.Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń

Dane osobowe zebrane w związku z zawarciem umowy mogą być przetwarzane w celu obrony przed roszczeniami, a także ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Dane osobowe będą wówczas przetwarzane najpóźniej do momentu przedawnienia roszczeń według obowiązujących przepisów prawa, chyba, że wcześniej zostanie wszczęte odpowiednie postępowanie.

4.Odbiorcy danych

4.1. Dane osobowe, które zbieramy w związku z naszymi Stronami i świadczeniem usług, możemy w pewnych przypadkach przekazywać do naszych usługodawców, lub do podmiotów trzecich na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej.

Ponadto może się zdarzyć, że przekażemy Państwa dane osobowe odpowiednim podmiotom, o ile jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego. Wówczas przekazanie nastąpi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane możemy przekazywać także usługodawcom, zobowiązanym do obsługi naszych Stron oraz przetwarzania danych przechowywanych lub przesyłanych przez systemy (np. usługi bazy danych, przetwarzanie płatności poprzez odpowiedniego operatora, bezpieczeństwo IT).

4.2. W celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych przekazujemy Państwa dane osobowe do właściwych podmiotów, uprawnionych do wydania winiety w Czechach, bądź w Austrii – w zależności, czego dotyczy umowa. Podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4.3. Jeśli dojdzie do przetwarzania Państwa danych osobowych do państwa trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub jeśli dzieje się to w ramach korzystania z usług stron trzecich bądź ujawniania lub przekazywania danych stronom trzecim, ma to miejsce tylko wtedy, gdy jest to konieczne oraz w oparciu o właściwą podstawę prawną, jak również po spełnieniu szczególnych wymogów art. 44 i następnych RODO.

5.Prawa podmiotów danych

Na podstawie RODO i w zakresie tam wskazanym przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli zostały spełnione warunki z art. 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych, jeśli spełnione są warunki z art. 20 RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, wyrażoną zgodę można w każdym czasie wycofać ze skutkiem na przyszłość, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 21 RODO mają Państwo także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub gdy dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku jeśli dane osobowe byłyby przetwarzane na potrzeby prowadzenia działań marketingowych Administratora, wniesienie przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania spowoduje zaprzestanie takiego przetwarzania.

Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w sposób niezgodny z prawem, wówczas przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.Bezpieczeństwo danych

Informujemy, że stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, w celu ochrony Państwa danych osobowych, w szczególności przed częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich (np. poprzez szyfrowanie SSL dla naszej strony internetowej). Działania te podejmujemy biorąc pod uwagę stan techniki, koszty związane z implementacją oraz charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania, oraz istniejące ryzyko naruszenia danych (w tym jego prawdopodobieństwo i skutki) dla osoby, której to dane dotyczą. Administrator dokłada starań, aby środki bezpieczeństwa były stale ulepszane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Pliki cookie to niewielkie pliki, które są przechowywane przez urządzenie końcowe podczas korzystania ze Stron. Pliki cookie dzielą się na sesyjne i stałe. Sesyjne pliki cookie to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki internetowej do momentu zakończenia sesji, czyli do czasu jej zamknięcia. Stałe pliki cookie są przechowywane zasadniczo do momentu ich usunięcia przez użytkownika końcowego. Stosowanie plików cookie pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo ze Stron i w jaki sposób możemy uczynić ją bardziej przyjazną dla użytkowników. Ponadto pliki cookie (pliki podmiotów trzecich) są umieszczane w celach marketingowych lub analitycznych, a podmioty trzecie są wówczas osobami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych.

W zakresie w jakim pliki cookie są niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania lub wyświetlania Strony, przetwarzanie danych następuje na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, zatem przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W pozostałym zakresie podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez Państwa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W plikach cookie przechowywane są informacje, które powstają przy współpracy z konkretnym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że natychmiast zdobywamy wiedzę o Państwa tożsamości.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat plików cookie prosimy odnieść się do odrębnych Polityk Cookie, które są dostępne na Stronach.

8.Zmiany w Polityce Prywatności

W związku ze stałym rozwojem Stron zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności została ostatnio zmodyfikowana w dniu 02 marca 2022 r.