pobierz dokument

Regulamin

stron internetowych www.winietyaustria.pl i/lub www.winietyczechy.pl

1.          POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1.1.         Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze stron internetowych www.winietyaustria.pl i/lub www.winietyczechy.pl, prowadzonych przez spółkę NJ Travel BV z siedzibą w Holandii. Zakres przetwarzania danych osobowych i funkcjonalność Stron jest jednakowa.

1.2.         Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

-                    Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: k.c.);

-                    Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: u.ś.u.d.e.);

-                    Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej: u.p.k.);

-                    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (dalej: RODO);

1.3.         Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

1.3.1.          Regulamin -- niniejszy regulamin, który określa warunki i zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę oraz warunki i zasady korzystania przez użytkownika oraz Klienta ze Stron lub Strony.

1.3.2.          Usługodawca -- spółka NJ Travel BV z siedzibą w Zutphen, adres: Piet Heinstraat 7, 7204 JN Zutphen, Holandia, zarejestrowana w niderlandzkim rejestrze handlowym pod numerem KvK 63133792, świadcząca Usługi za pośrednictwem Stron na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz będąca administratorem Stron. 

1.3.3.          Usługa lub Usługi -- usługi polegające na przygotowaniu i rejestracji tablicy rejestracyjnej pojazdu w elektronicznym systemie poboru opłat, w tym pośrednictwo w opłaceniu opłat czasowych i odcinkowych dla Austrii -- w przypadku Strony www.winietyaustria.pl lub Czech -- www.winietyczechy.pl, co szczegółowo zostało wymienione i opisane na odpowiedniej Stronie. Usługi świadczone są przez Usługodawcę odpłatnie, za pośrednictwem Stron, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

1.3.4.          Klient lub Klienci-- osoba fizyczna (osoby fizyczne w liczbie mnogiej) o pełnej zdolności do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22^1^ k.c., czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która zamawia Usługę i która spełnia warunki Regulaminu.

1.3.5.          Strona lub łącznie Strony - strony internetowe dostępne pod adresem www.winietyaustria.pl i/lub www.winietyczechy.pl, poprzez które Klient ma możliwość złożenia odpłatnego zamówienia za pośrednictwem Usługodawcy na Usługi.

1.4.         O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich ofert, umów i innych usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Klientów. 

1.5.         Do korzystania ze Stron i do świadczenia Usług przez Usługodawcę wymagane jest:

1.5.1.          urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet;

1.5.2.          przeglądarka internetowa np. Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji;

1.5.3.          aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

1.6.         W ramach korzystania ze Strony zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Stron, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Stron lub ich elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Stron do celów sprzecznych z ich przeznaczeniem. Klient nie może dokonać zakupu na Stronach anonimowo, ani pod pseudonimem. 

1.7.         Wszystkie ceny podane na Stronach są podawane są w złotych (PLN), są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. 

1.8.         Warunkiem korzystania z Usług przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i ich akceptacja.

1.9. W związku z natychmiastowym wykonaniem Usług (czas realizacji Usług został wskazany w pkt 8 Regulaminu), warunkiem świadczenia Usług na rzecz Klienta jest także udzielenie wyraźnej zgody i potwierdzenie przez Klienta, że prawo do odstąpienia wygasa, jeżeli przed upływem terminu odstąpienia, o którym mowa w pkt 11.2, Usługodawca wykona w pełni Usługi. Usługodawca poprzez funkcjonalność Strony umożliwia Klientowi aktywne wyrażenie zgody w powyższym zakresie. W przypadku braku wyżej wskazanego oświadczenia Klienta, Usługodawca nie będzie realizował Usług na jego rzecz. Usługodawca podkreśla przy tym, że do momentu wykonania Usług prawo do odstąpienia przysługuje Klientowi zgodnie z pkt 11 Regulaminu.

2.          DANE KONTAKTOWE USŁUGODAWCY

2.1.         Usługodawca, tzn. spółka NJ Travel BV z siedzibą w Holandii posiada siedzibę pod adresem: Piet Heinstraat 7, 7204 JN Zutphen, Holandia. 

2.2.         Mogą się Państwo skontaktować z Usługodawcą pod powyższym adresem oraz pod następującymi danymi kontaktowymi:

2.2.1.          Adres e-mail: kontakt@winietyaustria.pl lub kontakt@winietyczechy.pl

2.2.2.          Numer telefonu: +31502100245

3.          PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

3.1.         Treści dostępne na Stronach mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa przysługują Usługodawcy. Zabronione jest ich kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie w jakikolwiek sposób bez wyraźnej zgody Usługodawcy, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest to dozwolone przez przepisy prawa. 

4.          USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. PRZEDMIOT UMOWY.

4.1.         Za pośrednictwem Stron, Usługodawca świadczy na rzecz Klienta Usługi drogą elektroniczną. 

4.2.         Świadczenie Usług dotyczy wyłącznie Klientów mających siedzibę poza Austrią lub Czechami (w zależności od tego jakiej Usługi dotyczy żądanie Klienta) i tylko dla pojazdów silnikowych nieposiadających austriackich tablic rejestracyjnych - w przypadku Usług dotyczących opłat czasowych i odcinkowych w Austrii lub czeskich tablic rejestracyjnych -- w przypadku Usług dotyczących opłat czasowych i odcinkowych Czech.

4.3.         Usługodawca za pośrednictwem Stron przyjmuje wniosek o wydanie winiety cyfrowej dla wskazanego przez Klienta kraju podróży (Austria lub Czechy) za opłatą za Usługi oraz opłatą odpowiadającą wysokości opłat związanych z wydaniem winiety cyfrowej przez odpowiednie organy państwowe. Wysokość opłat jest wskazana na poszczególnej Stronie.

4.4.         Usługodawca jest odpowiedzialny jedynie za złożenie wniosku o winietę, o którą wnioskuje Klient, ale nie za jej wydanie. Wnioskowana winieta jest wydawana wyłącznie przez właściwe organy w kraju podróży, to jest w Austrii lub w Czechach. Wyłącznie takie organy decydują o wydaniu winiety na podstawie odpowiednich przepisów krajowych. Na decyzję w tym zakresie Usługodawca nie ma żadnego wpływu, poza przekazaniem danych wymaganych przez Klienta do wydania winiety oraz uiszczenia odpowiedniej opłaty. Usługodawca nie przeprowadza wstępnej kontroli, czy na podstawie przekazanych danych Klienta będzie możliwe wydanie winiety. 

4.5.         Informacje publikowane przez Usługodawcę na Stronach mają charakter wstępnego przewodnika. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami i sposobem korzystania z winiety w kraju, do którego się udaje. Wiążące informacje na temat wymagań i warunków winiety można znaleźć jedynie w informacjach dla podróżnych wydanych przez dany kraj podróży. 

4.6.         Usługodawca nie jest zobowiązany do informowania Klienta o zmianach dotyczących wymagań wydania oraz używania winiety danego kraju podróży po wydaniu winiety danemu Klientowi, jednak Usługodawca stara się, aby informacje udostępnione na Stronach były jak najbardziej aktualne i przydatne dla Klienta.

5.          ZAWARCIE UMOWY

5.1.         Klient może składać zamówienia w Stronie przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zastrzeżeniem wszelkich okresów, w których Strony będą wyłączone z korzystania na skutek przyczyn technicznych np. aktualizacji Stron.

5.2.         W celu złożenia zamówienia na Usługi należy:

5.2.1.          wybrać Usługę będącą przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Złóż zamówienie";

5.2.2.          wybrać formę płatności;

5.2.3.          kliknąć przycisk „Zamawiam" (lub równoznaczny).

5.3.         Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu ostatecznego złożenia zamówienia, o czym mowa w pkt 5.2.3.

5.4.         Oferty składane przez Klientów są wiążące. Klient po udanym złożeniu zamówienia otrzyma wiadomość e-mail na podany przez siebie adres z potwierdzeniem przyjęcia i realizacji zamówienia. 

5.5.         Kwota płatności jest ustalana zgodnie z ceną podaną na Stronie w zależności od wybranej opcji.

5.6.         Informacje o Usługach na Stronach i wskazane na nich ceny nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do złożenia oferty. Dopiero w momencie zakończenia procesu zamówienia, to jest po jego złożeniu i opłaceniu, Klient składa zamówienie na daną winietę (pkt 5.2.3).

5.7.         Potwierdzenie przyjęcia i realizacja zamówienia zostanie potwierdzone przez Usługodawcę za pomocą wiadomości e-mail. Moment potwierdzenia przyjęcia i realizacji zamówienia uznaje się za moment zawarcia umowy o świadczenie Usług.

6.          DANE KLIENTÓW

6.1.         Klient przy składaniu zamówienia zobowiązuje się do podania swoich danych osobowych wymaganych do opracowania i złożenia wniosku o winietę w sposób kompletny i zgodny z prawdą. Wprowadzając swoje dane na Stronach, Klient zapewnia o ich poprawności. O zasadach przetwarzania danych osobowych Klientów można przeczytać więcej w Polityce Prywatności Stron.

7.          OPŁATY

7.1.         Wysokość opłaty pobieranej każdorazowo za wydanie winiety przez lokalne władze w Austrii lub Czechach, jak również za Usługę jest podana dla danego kraju podróży na odpowiedniej Stronie. Wysokość całej kwoty płatnej przez Klienta zawiera: opłatę pobieraną przez władze lokalne za wydanie winiety (Austria lub Czechy) oraz opłatę za Usługę. 

7.2.         Opłatę za Usługę wraz z opłatą za wydanie winiety, która jest przekazywana do odpowiednich organów w Austrii lub Czechach należy uiścić na końcowym etapie złożenia zamówienia, zgodnie z zamówioną opcją.

7.3.         Dostępne do wyboru sposoby płatności opisane są na Stronach oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia. 

8.          CZAS REALIZACJI

8.1.         Wniosek o wydanie winiety zostanie złożony dopiero po zaksięgowaniu na koncie Usługodawcy opłaty za Usługę oraz opłaty za wydanie winiety.

8.2.         Czas obsługi bankowej związanej z przekazaniem opłaty za Usługę i opłaty za wydanie winiety do Usługodawcy, jak również dodatkowe opłaty pobierane przez banki za przelew ponosi wyłącznie Klient zgodnie z taryfą w banku, w którym prowadzi rachunek Klienta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie i zaniechanie banku.

8.3.         Usługodawca nie ma wpływu na rozpatrzenie otrzymanego wniosku o wydanie winiety. Za przetwarzanie żądania wydania winiety odpowiedzialne są wyłącznie odpowiednie właściwe organy krajowe (odpowiednio w Austrii lub Czechach). Usługodawca zastrzega, że z powodów niezależnych od niego, np. dni ustawowo wolnych od pracy, przetwarzanie wniosku przez odpowiednie organy krajowe może ulec wydłużeniu. 

8.4.         Standardowo Klient w ciągu około 2 godzin od momentu potwierdzenia realizacji Usług przez Usługodawcę, powinien otrzymać potwierdzenie, że została wydana winieta dla Czech lub Austrii -- w zależności od kraju, którego dotyczyła Usługa. W powyższym zakresie Klient powinien otrzymać wiadomość e-mail także bezpośrednio od odpowiedniego organu, który wydał winietę, o czym mowa w pkt 9.2 Regulaminu.

8.5.         W przypadku każdej ze Stron, Klient ma możliwość oznaczenia zamówienia jako „pilne" za dodatkową opłatą, wskazaną szczegółowo odpowiednio na każdej Stronie. W przypadku trybu pilnego Klient otrzyma standardowo potwierdzenie o wydaniu winiety w ciągu około 30 min od momentu potwierdzenia realizacji Usług przez Usługodawcę.

8.6.         Czas przetwarzania dla wydania winiety cyfrowej podany powyżej, jest czasem załatwienia spraw, wskazanym przez odpowiednie organy krajowe i stanowi orientacyjne określenie czasu. W związku z tym, że wydanie winiety jest uzależnione od działania organów i jest niezależne od działań Usługodawcy, Usługodawca nie gwarantuje, że winieta, której dotyczy zamówienie zostanie wydana w podanym czasie.

9.          DOSTARCZENIE/WYKONANIE USŁUG

9.1.         Usługodawca wysyła potwierdzenie, że wydano winietę pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w tym celu przez Klienta. 

9.2.         Po wydaniu winiety, Klient powinien otrzymać wiadomość e-mail w tym zakresie od odpowiednich organów czeskich lub austriackich z potwierdzeniem wydania winiety. Klient otrzyma potwierdzenie wyłącznie drogą mailową, ponieważ winieta nie jest utrwalona na nośniku fizycznym.

9.3.         W przypadku usunięcia wiadomości e-mail przez Klienta, o której mowa powyżej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za techniczną możliwość odzyskania elektronicznie dostarczonego cyfrowego potwierdzenia wydania winiety.

10.       POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

10.1.      Klient ma prawo do wniesienia reklamacji, jeśli Usługa nie spełniła jego oczekiwań.

10.2.      Reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług należy kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@winietyaustria.pl lub kontakt@winietyczechy.pl.

10.3.      Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę.  Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne jest udzielana na adres poczty elektronicznej, z którego wysłana została reklamacja, chyba że Klient wskaże inny adres korespondencyjny do wysłania odpowiedzi na reklamację.

10.4.      Jeżeli zgłoszona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Usługodawca niezwłocznie wezwie Klienta do jej uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków reklamacji w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania. 

10.5.      Wskazany w pkt 10.3 powyżej, 14-dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji jest liczony od dnia, w którym Klient uzupełnił reklamację, w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie przez Usługodawcę. 

11.       PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

11.1.      W związku z tym, że umowa jest zawierana z Klientem poza siedzibą Usługodawcy lub wyłącznie za pośrednictwem tzw. środków porozumiewania się na odległość, Klientowi,  przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy.

11.2.      Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Termin liczony jest od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług, którym jest mowa w pkt 5.7 Regulaminu.

11.3.      Prawo do odstąpienia wygasa wraz z umową o świadczenie Usług, jeżeli przed upływem terminu odstąpienia, o którym mowa w pkt 11.2, Usługodawca wykona w pełni Usługi za wyraźną zgodą Klienta.

11.4.      Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy należy poinformować o tym Usługodawcę na jego dane kontaktowe, zawarte w pkt 2 Regulaminu i przesłać je na adres pocztowy lub na adres e-mail. Rekomendowane jest stosowanie w tym celu adresu e-mail.

11.5.      Skorzystanie z prawa odstąpienia następuje poprzez wyraźne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od  umowy. W tym celu Klienci mogą skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia wskazanego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-- Adresat [tutaj należy wpisać dane Usługodawcy, wskazane w pkt 2 Regulaminu]

-- Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi()*

-- Data zawarcia umowy()*

-- Imię i nazwisko Klienta(-ów)

-- Adres Klienta(-ów)

-- Podpis Klienta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-- Data

() Niepotrzebne skreślić.*

11.6.      Aby zachować prawo do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłanie informacji o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 11.2 Regulaminu.

11.7.      W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, Usługodawca zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym Usługodawca otrzymał informację o odstąpieniu przez Klienta od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu Usługodawca użyje tego samego sposobu płatności, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie.

12.       ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

12.1.      Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, ma możliwość:

12.1.1.        zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

12.1.2.        zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą,

12.1.3.        skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

12.2.      Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.

12.3.      Klient może również skorzystać z Platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

12.4.      Klient przyjmuje do wiadomości, że udział Usługodawcy w wyżej wskazanych postępowaniach jest dobrowolny. Usługodawca oświadcza, że nie wyraża zgody na swój udział w pozasądowych rozwiązaniach sporu, o których mowa w pkt 12.

13.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1.      Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, w szczególności ze względu na ważne przyczyny, takie jak np. zmiana odpowiednich przepisów prawa i konieczność dostosowania Regulaminu do tych zmian. Usługodawca poinformuje Klientów o treści zmian Regulaminu. 

13.2.      Regulamin jest dostępny na każdej ze Stron.

13.3.      Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych związanych z  Regulaminem jest prawo polskie. 

Niniejszy Regulamin został ostatnio zmodyfikowany w dniu 03 marca 2022 r.